Preise


Coaching60 Minuten   Preis 60 €

90 Minuten   Preis 80 €

120 Minuten  Preis 110 €

                 

                              Kinder / Jugendliche 


                             60 Minuten  Preis 50 €

                         

                              Trance Healing 

          

                      45 Minuten  Preis 60 €